அலுவலகர்கள்

மேன்முறையீட்டு உத்தியோகத்தர்இName: Mr. D. M. J. Lakmal
Tele. No: +94 112 092 530
Email: touristboardwp@gmail.com
தகவல் உத்தியோகத்தர்இName: Miss. Lihini Samarajeewa
Tele. No: +94 112 092 530
Email: touristboardwp@gmail.com