යටිතල පහසුකම්

ප්‍රවර්ධනය සඳහා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කළ යුතු ගමනාන්ත/ සංචාරක අකර්ශණීය ස්ථාන 200 ට ආසන්න ප්‍රමාණයක් හදුනාගෙන තිබේ.

  • සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සංවර්ධනය
  • ප්‍රවේශ පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම.
  • මඟ පෙන්වීම හා ප්‍රචාරණ පුවරු
  • රථ වාහන නැවතුම්පළවල්
  • විදුලි සහ ජල සම්බන්ධතා