உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்

மேம்பாடு தொடர்பாக உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை அபிவிருத்தி செய்யவேண்டிய சுமார் 200 பயணிக்கும் இடங்கள் / சிறப்பான சுற்றுலா தலங்கள் என்பன தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன.

  • சுகாதார வசதிகளை மேம்படுத்துதல்.
  • உட்பிரவேசிக்கும் வசதிகளை மேம்படுத்துதல்.
  • வழிநடத்தல் மற்றும் விளம்பரப் பலகைகள்.
  • வாகன தரிப்பிடங்கள்.
  • மின்சாரம் மற்றும் நீர் இணைப்புக்கள்.