පුහුණු

සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ සේවා සපයනන්ගේ වෘත්තීය නිපුණත්වය හා සංචාරක සේවාවන්ගේ ගුණාත්මක භාවය ඉහළ නැංවීම අරමුණු කොටගෙන බස්නාහිර පළාත් සංචාරක මණ්ඩලය පහත සඳහන් ක්ෂේත්‍රය ඔස්සේ පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කොට ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

1. සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ පහත සේවා සම්පාදකයන් ඉලක්ක කොට ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

 • ත්‍රී රෝද රථ රියදුරන්.
 • කුලීරථ රියදුරන්.
 • කලාපීය මාර්ගෝපදේශකයන්
 • වෙරළ මාර්ගෝපදේශකයන්
 • අවිධිමත් අංශවල සත්කාරක සේවා සපයනන් සහ සේවා සම්පාදකයින්

2. පුහුණුව හා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම්

පුහුණු වැඩසටහන්

 • කලාපීය මාර්ගෝපදේශකයින්
 • කුලී රථ හා ත්‍රී රෝද රථ රියදුරන්
 • වෙරළ මාර්ගෝපදේශකයින්

3. සත්කාරක සේවා සපයන්නන් පුහුණු කිරීම

පුහුණු වැඩසටහන්

 • පිළිගැනීමේ නිලධාරී පුහුණුව
 • ආහාරපාන පිලිගන්වන්නන් පුහුණුව
 • කාමර සකසන්නන් පුහුණුව

4. දැණුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්

ඉලක්කගත කණ්ඩායම්

 1. පාසල් සිසුන්
 2. පාසල් හැරගිය රැකියා අපේක්ෂකයින්
 3. සංචාරක සේවා සපයන්නන්
 4. ප්‍රජාමූල සංවිධාන නායකයින් හා ප්‍රජාව