ප්‍රවර්ධන හා ඉසව්

සංචාරක ගමනාන්ත, සංස්කෘතිකාංග, දේශීය ආහාරපාන, දේශීය වෛද්‍යක්‍රම හා සංචාරකයින් ඉලක්ක කළ ක්‍රීඩා සැනකෙළි ප්‍රවර්ධනය සඳහා විවිධ ප්‍රවර්ධන උපාංග හා ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධීකරණය, අනුග්‍රහය හා ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදුකෙරේ.