අප ගැන

බස්නාහිර පළාත් සංචරක මණ්ඩලය; 1994 අංක 03 දරණ ප‍්‍රඥාප්තිය යටතේ පිහිට වූ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයකි. පළාත තුළ සංචාරක විභාවතාවයන් තිරසරව උපයෝජනය කර ගැනීමේ අරමුණින් බස්නාහිර පළාත් සංචාරක මණ්ඩලය පිහිටවනු ලැබීය.

වර්ග කිලෝමීටර් 3782 විශාලත්වයකින් යුත් බස්නාහිර පළාත තුළ සංචාරක ගමනාන්තයන් ලෙස ප‍්‍රවර්ධනය කළ හැකි විවිධත්වයෙන් යුත් විභවතාවයන් රැුසක් පිහිටා ඇත. පළාත තුළ; ආර්ථික වශයෙන් පරිපාලන කේන්ද්‍රය වීම බස්නාහිර පළාත තුළ, කොළඹ වරාය, අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපල යන ප‍්‍රධාන ප‍්‍රවේශයන් පිහිටීම සංචාරක කටයුතු සඳහා විශේෂ වැදගත්කමක් වේ.

දැක්ම

“බස්නාහිර පළාත ආකර්ෂණීයතම සංචාරක ගමනාන්තය”

මෙහෙවර

“යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය, ප‍්‍රවර්ධන කටයුතු සහ සංචාරක ක්‍ෂේත‍්‍රයේ වෘත්තීය නිපුනතාවය ඉහළ නැංවීම හා සේවා ප‍්‍රමිතීන් වැඩිදියුණු කිරීම තුළින්; දේශීය විදේශීය සංචාරකයින්, සංචාරක ක්‍ෂේත‍්‍රයේ ආශිිත ව්‍යවසායකයින් හා ප‍්‍රජාව වෙත සුහදශීලී, කාර්යක්ෂම, තිරසර හා උසස් ප‍්‍රමිතියෙන් යුතු සේවා සපයමින්, බස්නාහිර පළාත ආකර්ෂණීයතම සංචාරක ගමනාන්තය බවට පත්කිරීම”

ප්‍රමුඛ පරාස
 • යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය
 • සංචාරක ගමනාන්ත හා සංචරණ ප‍්‍රවර්ධනය
 • වෘත්තීය නිපුණතාවය හා ධාරිතාවයන් ඉහළ නැංවීම
 • ආයතනික තිරසරභාවය
බස්නාහිර පළාතේ සංචාරක ප‍්‍රවර්ධන ප‍්‍රතිපත්ති
 • සංචාරක ගමනාන්ත කළමනාකරනය සඳහා ප‍්‍රජාමූල සංවිධාන පිහිටුවීම හා බලගැන්වීම.
  පුහුණු වැඩසටහන්හි කාන්තා සහභාගීත්වය ඉහළ නැංවීම.
 • ප‍්‍රචාරණ මාධ්‍යන්හි ප‍්‍රතිපෝෂණයන් වැඩසටහන් සඳහා අවශෝෂණය කරගැනීම.
 • පස් අවුරුදු උපායමාර්ගික සැළැස්මට අනුකූළව වාර්ෂික ක‍්‍රියාකාරී සැළැස්ම සැකසීම.
 • සංචාරක සේවා ආයතන සමඟ සහභාගීත්ව ප‍්‍රවර්ධනය.
 • පළාත් රාජ්‍ය ආයතන හා රාජ්‍ය ආයතන සමඟ සහයෝගීතාවය වර්ධනය.
 • නිරන්තර කාර්ය මණ්ඩල පුහුණුව හා ඇගයීම.
 • අඛණ්ඩ පුහුණුව හා දැනුවත් කිරීම.
 • බලපත‍්‍ර වාර්ෂිකව යාවත්කාලීන කිරීම.