සම්බන්ධ වන්න

සම්බන්ධ කරගත හැකි ආකාර

සංචාරක මණ්ඩලය – බස්නාහිර පළාත,
අංක 204,
බස්නාහිර පළාත් සභා ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය,
8 වන මහල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
බත්තරමුල්ල.

දුරකථන අංක : +94 115 962 660

විද්‍යුත් ලිපිනය : touristboardwp@gmail.com

ස්ථානීය සිතියම

අප සමඟ සම්බන්ධ වන්න