ආකර්ෂණයන්

බස්නාහිර පළාත තුළ ඓතිහාසික, පුරාවිද්‍යාත්මක, සංස්කෘතික, පාරිසරික හා සමාජ ආර්ථික වටිනාකම්වලින් හෙබි ආකර්ෂණීය සංචාරක ගමනාන්තයන් විශාල ප්‍රමාණයකි.

එමෙන්ම අන්තර්ජාතිකව ජාලගත සන්නාමයන් සහිත තරු පන්තියේ සේවා සම්පාදක ආයතනවල සිට දේශීය ආවේනික අනන්‍යතාවයන්ගෙන් හෙබි සේවා සම්පාදක ආයතන හා නිවාස සංචාරක පහසුකම් දක්වා පුළුල් පරාසයක ව්‍යාප්තවූ ආගන්තුක සත්කාරක සේවා පහසුකම් සපයන ආයතනයන්ගෙන්ද සමන්විත වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ අඩුම භූගෝලීය වපසරිය සහිත බස්නාහිර පළාත සංචාරක, ආර්ථික හා පරිපාලනමය කේන්ද්‍රස්ථානය ද, ඉහළ සංචාරක ගමනාන්ත ඝනත්වයෙන් යුතු පළාත ද වේ. එබැවින් සංචාරකයෙකු හට අඩුම කාලයක් තුළ විවිධත්වයෙන් යුතු වැඩිම ගමනාන්ත ප්‍රමාණයක් ආවරණය කළ හැකි වේ.

දෘශ්‍ය චාරිකා

කැලණිය

ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය

කළුතර

ගාලු මෝදර පිටිය