බස්නාහිර පළාත් සංචාරක මණ්ඩලයේ පුරප්පාඩු තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම

බස්නාහිර පළාත් සංචාරක මණ්ඩලයේ පුරප්පාඩුව පවතින තනතුරු සඳහා සුදුසුකම්ලත් බස්නාහිර පළාතේ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. අයදුම්කරුවන් අයදුම්කරනු ලබන තනතුරට අදාළව පහත සඳහන් සුදුසුකම් සපුරා තිබීම අවශ්‍ය වේ.

  • අයදුම්පත් පහත සඳහන් ලිපිනය වෙත ලියාපදිංචි තැපෑල මඟින් හෝ විද්‍යුත් තැපෑල මඟින් 2020.12.23 දිනට පෙර යොමු කළ යුතුය. එදිනට පසුව ලැබෙන අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේෂ්ප කරනු ලැබේ.
  • එමෙන්ම, විද්‍යුත් තැපෑල මඟින් අයදුම්පත් යොමු කරන අයදුම්කරුවන් ඒ බව සනාථ කිරීම සඳහා විද්‍යුත් පණිවුඩයේ දෘඪ පිටපතක් අයදුම්කරු සතුව තබා ගත යුතුය. ලියාපදිංචි තැපෑලට යොමු කරන අයදුම්පත් වේ නම්, තැපැල් කාර්යාලය මඟින් ලබා දෙන කුවිතාන්සිය තබා ගත යුතුය. (ලිපි කවරයේ ඉහළ වම් කෙළවරේ “ බඳවා ගැනීම් – සංචාරක මණ්ඩලය බ.ප” )
  • මේ සම්බන්ධයෙන් යාවත්කාලීන වන තොරතුරු www.touristboard.wp.gov.lk වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් කරනු ලබන බැවින්, ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් වීම වැදගත් බව සලකන්න.
  • සියලුම අයදුම්කරුවන් රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් පොදු විභාග නීති රීති අනුව කටයුතු කිරීමට බැඳී සිටිනු ඇත.
  • මෙම විභාගය පැවැත්වීම, පත්වීම් ලබා දීම හා අනෙකුත් සියලුම කරුණු පිළිබඳ අවසාන තීරණය බස්නාහිර පළාත් සංචාරක මණ්ඩලය සතු වන්නේය.

ලිපිනය : සභාපති සංචාරක මණ්ඩලය (බ.ප). බස්නාහිර පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය 8 වන මහල, නො.204, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල.

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : touristboardwp@gmail.com