බස්නාහිර පළාත් සංචරක මණ්ඩලය; 1994 අංක 03 දරණ ප‍්‍රඥාප්තිය යටතේ පිහිට වූ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයකි. පළාත තුළ සංචාරක විභාවතාවයන් තිරසරව උපයෝජනය කර ගැනීමේ අරමුණින් බස්නාහිර පළාත් සංචාරක මණ්ඩලය පිහිටවනු ලැබීය.

වර්ග කිලෝමීටර් 3782 විශාලත්වයකින් යුත් බස්නාහිර පළාත තුළ සංචාරක ගමනාන්තයන් ලෙස ප‍්‍රවර්ධනය කළ හැකි විවිධත්වයෙන් යුත් විභවතාවයන් රැුසක් පිහිටා ඇත. පළාත තුළ; ආර්ථික වශයෙන් පරිපාලන කේන්ද්‍රය වීම බස්නාහිර පළාත තුළ, කොළඹ වරාය, අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපල යන ප‍්‍රධාන ප‍්‍රවේශයන් පිහිටීම සංචාරක කටයුතු සඳහා විශේෂ වැදගත්කමක් වේ.

බස්නාහිර පළාත් සංචාරක මණ්ඩලයේ සභාපති

Chariman

සුගත් හේවාපතිරන

සම්බන්ධ කරගත හැකි ආකාර

සංචාරක මණ්ඩලය – බස්නාහිර පළාත,
අංක 204,
බස්නාහිර පළාත් සභා ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය,
8 වන මහල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
බත්තරමුල්ල.

දුරකථන අංක : +94 115 962 660

විද්‍යුත් ලිපිනය : touristboardwp@gmail.com

ස්ථානීය සිතියම