තොරතුරු නිලධාරින්

නම් කළ නිලධාරියානම : ඩි. එම්. ජේ. ලක්මාල් මයා
දුරකථන අංකය : +94 112 092 530
විද්‍යුත් ලිපිනය : touristboardwp@gmail.com
තොරතුරු නිලධාරියානම : ලිහිණි සමරජීව මෙනවිය
දුරකථන අංකය : +94 112 092 530
විද්‍යුත් ලිපිනය : touristboardwp@gmail.com